Projekti

Dragi učenici, ova dva projekta će se evaluirati procjenom drugog rada. Sve radove predat ćete do 01.06. 2020. u mape svog razreda na google disku. Link predajte u loomen.
Nakon predaje svaki tim će dobiti po jedan rad na evaluaciju na forumu, po kriterijima koji će pisati na evaluacijskom listu.
Raspored ćemo dogovoriti na satu. 🙂

Projektni zadatak –  (novi kurikulum) – Izrada interaktivne karte
Lista procjene
Samovrednovanje i vršnjačko vrednovanje


Projektni zadatak za 2. e (tehničar za računalstvo) – Područje – izrada Baze podataka


Projektni zadazak za 3. b (hotelijersko – turistički tehničar)


Evaluacijski list

Bodovni prag (%)
0-50 – nedovoljan
50-63 – dovoljan
64-75 -dobar
75-89 -vrlo dobar
89-100 – odličan

Komentari su zatvoreni.