Vježbe

Izrada c++ programa

vježba_1 (slijed)
vježba_2 (grananje)
vježba_3 (petlja for)
vježba_4 (while)
vježba_5 (while)
vježba_6 (funkcije)
vježba_7 (nizovi)


 Baze podataka (vježbe i pripreme za ispit)


vježba_1 (plošna baza)
vjezba_2 (plosna_baza)
vježba_2 (relacijska baza)
vježba_3 (relacijska baza)
Vježba_4 (relacijska baza-objašnjenja nekih zadataka)


PRIPREMA ZA ISPIT: MATRICE I STRUKTURE

Matrice i strukture – zadaci

PRIMJER ZADATAKA – POLJA

  1. Napisati program koji omogućava unos 10 brojeva u polje i ispisuje najvećeg i najmanjeg od njih.
  2. Napisati program koji unosi n brojva u polje i ispisuje srednju vrijednost samo brojeve manjih od 10.
  3. Učitati polje od 10 brojeva. Izračunati zbroj brojeva djeljivih s 3 ili sa 5 i koliko ih ima!
  4. Napisati program koji unosi 10 realnih brojeva u polje A i u polje B, a zatim ispiše sadržaj polja C (C=A/B)
  5. Upisati 10 cijelih brojeva u polje i sortirati ih A-Z.


PRIMJER ZADATAKA
– PROGRAMSKE PETLJE

  1. Učitavati brojeve dok se ne učita 0. Koliko je brojeva učitano i koji je njihov zbroj? (petlja while)
  2. Učitavati brojeve dok se upisuju parni brojevi, izračunati aritmetičku sredinu učitanih brojeva koji su veći od 10 a manji od 20. (petlja while)
  3. Program učitava broj i provjerava da li je prost. Prost broj je onaj koji je djeljiv samo s 1 i samim sobom. (petlja for).
  4. Program učitava sve brojeve djeljive s 3 i 7 u rasponu 1 do 100. (program napraviti koristeći petlju for i petlju while)
  5. Program ispisuje tablicu množenje do broja 8. (dvije for petlje (i i j)).